คำอธิบายรายวิชา


รหัสวิชา  ว         ชื่อวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หน่วยกิต    

      ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คำนึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ และความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และรอบด้าน เพื่อ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงความต้องการ พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจโดยใช้ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จากผลงาน และการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์

ตัวชี้วัด ว 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)

  1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการท าโครงงานเพื่อแก้ แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 ครูผู้สอน

บรรทนา สุธรรมวิจิตร
นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี