วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม. 1

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว21104     วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         เวลา 20  ชั่วโมง       จำนวน 0.5  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2

------------------------------------------------------------------------------------------

                  ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน ในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย


 โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว21104)  วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี
 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5   หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  2

 

 ครูผู้สอน

บรรทนา สุธรรมวิจิตร
นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี