การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี

 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ

 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี

 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก

 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ

 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

  

กลับบทเรียน

 

  

 
ครูผู้สอน

บรรทนา สุธรรมวิจิตร

โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี