บทเรียน

การออกแบบและเทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ
รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

 

1.วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียนที่ 2
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว 

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 4 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

      
2.วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 ภาคเรียนที่ 2
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
3.วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 ภาคเรียนที่ 2
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 

หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
4.วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 ภาคเรียนที่ 2
คำอธิบายรายวิช
หน่วยที่ 1 

หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
5.วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 ภาคเรียนที่ 2
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 

หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
6.วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.6 ภาคเรียน2
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 

หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4

วิทยาการคำนวณ

1.วิชา วิทยาการคำนวณ ม.1
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4
2.วิชา วิทยาการคำนวณ ม.2
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
3.วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 

หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
4.วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 

หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
5.วิชาวิทยาการคำนวณ ม.5
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 

หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
6.วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยที่ 1 

หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4

รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

1.การสร้างเว็บไซต์
2. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
3.การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
4.การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
5.คอมพิวเตอร์กราฟิก
6.การเขียนโปรแกรมภาษาซ
 กลับด้านบน

หน้าแรก

  

 ครูผู้สอน

บรรทนา สุธรรมวิจิตร
นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี