ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี

 
ครูผู้สอน

บรรทนา สุธรรมวิจิตร

โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี